Montesquieu, Charles Louis. 2009. “Riflessioni Sulla Monarchia Univbersale in Europa”. Montesquieu.It 1 (1):73. https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/5127.